HAKIKAT ISTIDROJ

HAKIKAT ISTIDROJ

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ghailan dia berkata, telah menceritakan kepada kami Risydin -yakni Ibnu Sa’d Abul Hajjaj Al Mahari- dari Harmalah bin Imran At Tujibi dari Uqbah bin Muslim dari Uqbah bin Amir dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

“Jika kalian melihat Allah memberikan dunia kepada seorang hamba pelaku maksiat dengan sesuatu yang ia sukai, maka sesungguhnya itu hanyalah merupakan istidraj.”

Kemudian Rasulullah ﷺ membacakan ayat:

‘(Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kamipun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka; sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong, Maka ketika itu mereka terdiam berputus asa).’ (QS. Al-An’am: 44).
(HR. Ahmad no:16673)

HAKIKAT ISTIDROJ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *